هنر و معنویت دینی کنکاشی در اندیشه‌ی سید حسین نصر و خصلت های هنر سنتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا (س)

2 کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

سنت گرایان اندیشه های ویژه ای در مورد خدا، هستی، وحی، انسان، زندگی و هنر دارند که غالباً از نظرات حکمای برجسته گذشته اقتباس شده که ضمن بروز نمونه‌های آشکار در همه فرهنگ‌ها، خواستگاه‌های دینی و فرهنگی گسترده‌ای از شرق دور تا غرب را نیز دربرمی گیرد. اندیشمندان سنت‌گرا، رابطه نزدیکی با هنر داشته و نوشته‌های ارزشمند بسیاری از سنت‌گرایان در ارتباط با هنر موجود است؛ به بیان دیگر، کمتر اثری از سنت‌گرایان را بدون ارتباط با هنر می‌توان یافت. در مقاله حاضر، مفهوم کلی هنر سنتی و ویژگی‌های بارز آن با تکیه بر آرای سنت‌گرایان، به ویژه سید حسین نصر، بیان شده است.

کلیدواژه‌ها