در شناخت‌شناسی روانشناسی هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

روان‌شناسی هنر مقوله‌ای میان رشته‌ای است که روان‌شناسی را به هنر ربط و ارتباط این دو را نسبت به تخیل هنرمند مورد بحث قرار می‌دهد و هنر را به‌طورکلی از دیدگاه روان‌شناسی تحلیل می‌نماید.
فقدان منابع فارسی معتبر از دلایل و مشکلات پژوهش در این حوزه است. نقد هنر از منظر روان‌شناسی رویکردی برای کشف مجهولات رفتاری هنرمند در خلق اثر هنری است و این نوع تحقیق باعث افزایش سطح فرهنگ هنری و پژوهش در جامعه هنری می‌شود.
این مقاله به‌طور مختصر به مفاهیم روان‌شناختی هنر در مقایسه با تعاریف دیگر دیدگاه‌های تحلیلی هنر می‌پردازد و از روش توصیفی با ماهیت موردی (روان‌شناسی) و از نظریه‌هایی که ماهیتاً هنر را مورد بررسی نموده‌اند استفاده شده و به شناخت روان‌شناسی هنر و اهمیت آن نسبت به حوزه‌های دیگری که مربوط به هنر می‌شود بهره برده است.

کلیدواژه‌ها