بررسی مکاتب مهم شمایل‌نگاری روسیه و عناصر قراردادی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

شمایل‌نگاری یکی از مشخصات بارز هنر روسیه است. شمایل‌نگاری روس از مدل‌های بیزانسی الهام گرفته و ظهور و تجلی مردمی است که آمال روحی و معنوی خود را بیان می‌کنند. در طی قرون، شمایل‌ها به وسیله کشیشان و راهبانی نقاشی شدند که در زیر آثارشان امضاء نمی‌کردند..
مکاتب عمده شمایل‌نگاری روسیه، نام شهرهایی که در آنجا عرضه شدند را بر خود نهادند. در ادامه مکاتب تنها به شهرهای خود محدود نشدند، مکاتبی همچون نو گرود، سوز دل، مسکو، یا پسکوف و غیره. سوالاتی که این مقاله در پی یافتن پاسخ آن‌هاست: مکاتب مهم روسیه بر چه اساسی شکل‌گرفته‌اند؟ عناصر اصلی قراردادی در شمایل‌نگاری روسیه کدم‌اند؟
فرضیه موجود بر این شکل‌گرفته که عناصر قراردادی شمایل‌نگاری روسیه را می‌توان در ترکیب‌بندی‌ها، پرسپکتیو وارونه و مقامی و همچنین نور، رنگ‌های خاص درخشان و مفاهیم قراردادی آن جستجو نمود. در رابطه با موضوع شمایل‌نگاری روسیه تحقیقات اندکی صورت پذیرفته و بنابراین پرداختن با آن می‌تواند کمک شایانی به فهم آثار شمایل‌نگاری روسیه بر اساس مفاهیم قراردادی مذهبی، نماید.
روش تحقیق در این مقاله، بیشتر متمرکز بر روی نوشته‌های مربوط به آئین و اعتقادات ارتدوکسی و همچنین مقایسه تعدادی از شمایل‌های مکاتب مختلف در روسیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها