بررسی پیشینه‌ی لعاب کراکوله در شرق دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع دستی دانشکده هنر. دانشگاه الزهرا (س)

2 مربی گروه صنایع دستی. دانشکده هنر ، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

لعاب، قشر نازک شیشه مانندی است که به صورت لایه ای نازک طی مراحل پخت، روی بدنه ی سفالینه را کاملا پوشش می دهد. لعاب کراکوله (لعاب ترک) یکی از انواع لعاب های ویژه در صنعت سرامیک می باشد. ترکها در این نوع از لعاب به صورت آگاهانه و عمدی با استفاده از تغییراتی که در بدنه و لعاب اعمال می گردد، بر سطح لعاب ایجاد می شوند. منطقهی شرق دور یکی از مناطق بسیار کهن است که در راستای رشد هنر سرامیک و ابداع تکنیک های م ن دیگه ای درخشان دارد. علیرغم این که لعاب ترک (کراکوله) در شرق و غرب گسترده شده و تاکنون آثار متنوعی با تکنیک لعاب ترک ساخته شده است، تاریخچه مشخص و مکتوبی از منشا و خاستگاه اصلی این العاب در دسترس نیست. از این رو رویکرد اصلی این پژوهش بررسی خاستگاه اولیه لعاب ترک در شرق دور است. فرضیه شکل گرفته بر اساس مطالعات انجام شده و با توجه به نقطه نظر تاریخی و چگونگی شکل گیری این لعابه نشان دهنده خاستگاه اولیه و کهن العاب های ترک، در منلفها جویا شرقی آسیا می باشد. بر این اساس سعی شده با بررسی تاریخچه و روند حرکیاید و تعدشوات متر سرامیک در شرق دور به تاریخچه ی العاب ترک (کراکوله) دست دادیم. در این پژوهش اولین نمونه های آثار تاریخی ترک دار شرق دور، که در سدهی ۱۱ میلادی دیده شده تا آخرین نمونه های تاریخی ترک دار در اواخر تاریخی آن یعنی سده ۱۶ میلادی در سه کشور چین، کره و ژاپن مورد بررسی و بعد از آن کشورهای دیگر شرق دور که این لعاب در آن جا رویت شده مورد مطالعه قرار گرفته است تحقیقات صورت گرفته بر پیشینه ی این لعاب معین نمود که نمونه های اولیه لعاب کراکوله در قرن ۱۱ میلادی تحت عنوان ظروف رائو در منطقهی (سونگ جنوبی) در چین ساخته شده است. روش این پژوهش توصیفی- تاریخی و ابزار جمع آوری مطالب کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها