دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-117 
2. بررسی تزیینات فلزکاری مذهبی عصرصفویه

صفحه 23-41

اصغر جوانی؛ مهدی مطیع؛ حبیب الله کاظم نژادی


6. زیبایی‌شناسی اسلامی در طرح فرش یلمه

صفحه 91-104

ربابه تقی‌زاده بروجنی؛ عبدالسلیم قره بائی