راهنمای نویسندگان

§ هدف نشریه مطالعات هنرهای تجسمی انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی درزمینه هنرهای تجسمی است.

§ نوشتارهای علمی – پژوهشی و تحلیلی، در زمینه هنرهای تجسمی و پژوهش هنر برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. نشریه مطالعات هنرهای تجسمی از چاپ مقاله های غیرعلمی و پژوهشی (ترجمه، گردآوری، مروری و یادداشت های تحقیقاتی) معذور است.

§ نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه ای به چاپ رسیده باشند.

§ مقاله های ارائه شده برای بررسی و چاپ، نباید همزمان به نشریه های دیگر ارائه شده باشد.

§ نوشتارها ترجیحاً به زبان فارسی باشند. باوجود این دفتر نشریه ترجمه مقالات معتبر علمی خارجی را جهت داوری می پذیرد.

§ مقاله باید دارای بخش های چکیده، مقدمه، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری و بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف، نتیجه، پی نوشت ها و فهرست منابع باشد. اندازه این نوشتارها می باید حدود15 صفحه نشریه (با احتساب تمام بخش های مقاله) باشد.

§ نوشتارها باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، فرضیات، پیشینه، روش تحقیق، موضوعات مقاله ویافته های مهم و نتیجه باشد.این بخش باید به تنهایی بیان کننده ی تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی 250 کلمه و چکیده انگلیسی 500 کلمه است. چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه ای جداگانه ارائه شوند.

§ مقدمه نوشتار، ارائه و معرفی کلی مقاله است.

§ نتیجه نوشتار باید به گونه ای منطقی و مفید که روشن کننده ی بحث و ارائه یافته های تحقیق باشد، ارائه گردد.

§ دربخش تشکر و قدردانی، راهنمایی و کمک های دیگران یادآوری شده و به طور خلاصه از آنها سپاسگذاری می گردد.

§ پی نوشت های مقاله (اصطلاحات و معادل های واژه ها، توضیحات و غیره)، می باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی نوشت ها گنجانده شوند.

§ ارجاعات مربوط به منابع، درمتن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پس از نقل مطلب می آید.

§ فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام نویسندگان در انتهای مقاله می آید.

§ ترتیب عناصر اطلاعات کتابشناختی درمورد مقالات، کتب، گزارش ها و سایر مراجع به شرح زیر است:

- مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره نشریه، شماره صفحات مقاله در نشریه.

- کتب: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم با مصحح، نام ناشر، محل انتشار.

§ صفحه اول مقاله باید شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، عنوان (رتبه علمی)، آدرس، تلفن، فاکس و پست الکترونیکی نویسنده (نویسندگان)باشد. همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز درصفحه اول درج گردد. صفحه دوم باید بدون نام و مشخصات نویسنده (نویسندگان) و فقط شامل عنوان مقاله، چکیده فارسی و واژگان کلیدی باشد. عنوان نوشتار باید کوتاه، گویا، و بیان کننده محتویات نوشتار باشد.

§ واژه گان کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصه بعد از چکیده و بین 6-4 کلمه نوشته شود.

§ متن می بایستی با قلم 13 نازنین (BNazanin) و تیترها بصورت بولد تایپ شده و فاصله بین سطور 1 باشد.

§ تعداد عکس ها، نگاره ها، جداول و غیره در حداقل میزان و باکیفیت مناسب Jpegتهیه شوند. شماره و مأخذ عکس ها، نگاره ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می شود در ذیل آنها قید گردد.