راهنمای نویسندگان

نشریه علمی مطالعات هنرهای تجسمی نشریه ای تخصصی می باشد که به منظور انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی استادان و پژوهشگران گرامی منتشر می شود.

 • مقاله های علمی- تخصصی در زمینه هنر برای درج در نشریه پذیرفته شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند.
 • مقاله ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه ای به چاپ رسیده باشند.
 • مقاله ارائه شده برای بررسی و چاپ، نباید همزمان به نشریه های دیگر ارائه شده باشد.
 • زبان مقاله به فارسی بوده و باید دارای بخش های چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه (شامل شرح مسئله، اهمیت و ضرورت آن و اهداف و پرسش ها)، روش تحقیق، پیشینه تحقیق، بدنه تحقیق (شامل بحث و تحلیل یافته ها)، نتیجه، پی نوشت ها و فهرست منابع باشد.
 • اندازه مقاله با احتساب تمامی بخشها، حداقل پانزده و حداکثر بیست صفحه حروف نگاری شده در محیط word باشد.
 • صفحه اول مقاله شامل نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، رتبه علمی، نشانی، تلفن و ایمیل نویسنده/نویسندگان باشد. چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی و یا رساله نیز در صفحه اول قید شود.صفحه دوم شامل عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدی باشد.
 • عنوان مقاله باید کوتاه، گویا، و بیان کننده محتوای آن باشد.
 • مقاله باید دارای چکیده فارسی و انگلیسی باشند. چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، فرضیات، پیشینه، روش تحقیق، نکته ها ویافته های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده ی تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. اندازه چکیده فارسی 250 کلمه و چکیده انگلیسی 300 کلمه است. چکیده فارسی و انگلیسی باید در صفحه ای جداگانه ارائه شوند.
 • واژگان کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 6-4 کلمه نوشته شود.
 • متن می بایستی با قلم 13 نازنین (BNazanin) و تیترها بصورت بولد تایپ شده و فاصله بین سطور 1 باشد.
 • تمامی تصاویر، اعم از تصاویر متن و جداول از ابتدا تا انتها بصورت مسلسل شماره گذاری شود.
 • توضیحات جداول افقی در قسمت بالا نوشته شود.
 • ارجاعات اینترنتی به شیوه URL انجام گردد.
 • نتیجه مقاله باید به گونه ای منطقی و مفید که روشن کننده ی بحث و ارائه یافته های تحقیق باشد، ارائه گردد.
 • پی نوشت های مقاله (اصطلاحات و معادل های واژه ها، توضیحات و غیره)، می باید در متن به ترتیب شماره گذاری شده و در پایان مقاله و قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پی نوشت ها گنجانده شوند.
 • از بکار بردن حروف غیرفارسی در متن مقاله، جز در ارجاعات پرهیز شود و صورت لاتین نام ها، واژگان و اصطلاحات خارجی در پی نوشت بیاید.
 • در ارجاع از روش درون متنی به شرح ذیل پیروی شود:

      الف: درمتن: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه)

      ب: در منابع:

 • کتب: نام خانوادگی نویسنده ، نام ، (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، محل نشر، نام ناشر
 • مقالات: نام خانوادگی نویسنده ، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه، جلد، شماره نشریه، صفحه آغاز و پایان مقاله
 • برای مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی نویسنده ، نام، (سال انتشار)، عنوان کامل مقاله، نام نشریه الکترونیکی یا تارنما، تاریخ آخرین بازنگری، نشانی اینترنتی
 • هرگونه تصویر و نمودار و جدول با توضیح و ماخذ همراه باشد.
 • عکس ها، نگاره ها، جداول و غیره باکیفیت 300dpi تهیه شوند و در فایلی جداگانه به دفتر مجله ارسال گردد.
 • چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، نویسنده اول مسئول ارائه مقاله و مکاتبات است، در غیر اینصورت نویسندگان باید کتبا نماینده خود را برای این منظور به دفتر نشریه معرفی کنند.
 • نویسنده مسئول باید کتبا گواهی دهد که مقاله پیش تر در جای دیگری منتشر نشده است و تا اعلام نتیجه نهایی به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد.
 • واژگان کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 6-4 کلمه نوشته شود.
 • نویسنده مسئول نسبت به تکمیل تعهد نامه و فرم تعارض منافع اقدام و ارسال نماید.
 • مشابهت یابی و همانندجویی توسط نویسنده انجام و نتیجه آن به مجله ارسال گردد.
 • پس از پذیرش مقاله، نویسندگان ملزم به تهیه چکیده مبسوط در 1200 کلمه مطابق فرمت مجله به فارسی و انگلیسی می باشند.
 • امکان بازپس گیری مقاله پس از ارسال آن برای داوری وجود ندارد.