اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی رضا طاهری

فوق دکترا تاریخ هنر و دکترای سینما و سمعی بصری دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/artaheri/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
artaheriarts.usb.ac.ir
0541 244 74 33

سردبیر

دکتر احمد ضابطی جهرمی

دکترای پژوهش هنر، شاخه هنرهای دراماتیک دانشیار دانشکده صدا و سیما

ahmad_z_jahromiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

پروفسور ژان -کلود اشمیت

استاد دانشگاه سوربون EHESS

www.ehess.fr
jean-claude.schmittehess.fr

دکتر احمد ضابطی جهرمی

دکترای پژوهش هنر ، شاخه هنرهای دراماتیک دانشیار دانشکده صدا و سیما

jahromiiribu.ac.ir

دکتر علیرضا طاهری

تاریخ هنر و سینما دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/artaheri/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
artaheriarts.usb.ac.ir

دکتر قطب الدین صادقی

دکترای هنرهای نمایشی دانشیار

sadeghiyahoo.com

دکتر جلال الدین سلطان کاشفی

دکترای زیباشناسی دانشیار دانشگاه هنر تهران

kashefiart.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/zhosseinabadi/en?skinsrc=[g]/skins/usben/homepage
hosseinabadi_2007yahoo.com

مدیر اجرایی

نسیم دیده ور

مهندسی عمران کارشناس دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان

usb.ac.art.didehvargmail.com
054-31136384

ویراستار ادبی نشریه

اکرم عارفی

فوق لیسانس ادبیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

akram_arefiyahoo.com

ویراستار ادبی

گیلناز یوسفیان لنگرودی

ادبیات انگلیسی فوق لیسانس ادبیات انگلیسی

gilchehgmail.com

صفحه آرا

سحر صادقی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان

art_modernssyahoo.com