اعضای هیات تحریریه

سردبیر

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/zhosseinabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hosseinabadiarts.usb.ac.ir
05431136482

مدیر مسئول

محسن راشکی

مهندسی معماری استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/rashki/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mrashkieng.usb.ac.ir
0000-0002-3075-3113

اعضای هیات تحریریه

محمد خزایی

ارتباط تصویری- گرافیک استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/khazaiem
khazaiemmodares.ac.ir

جلال الدین سلطان کاشفی

استادگروه نقاشی دانشکده هنرهای تجسمی - دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

www.art.ac.ir/Files/1/Content/dr_sotan%20kashefi%20rez.pdf
mj.honarusb.ac.ir

علیرضا طاهری

تاریخ هنر استاد گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر،دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/alirezataheri/fa
al.taheriart.ac.ir

رضا مهرآفرین

باستان شناسی استاد گروه باستان شناسی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه مازندران، مازنداران، ایران

rms.umz.ac.ir/~mehrafarin/
reza.mehrafaringmail.com

محمدامیر مشهدی

زبان و ادبیات فارسی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/mashhadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mashhadilihu.usb.ac.ir

سید غلامرضا اسلامی

معماری با گرایش برنامه ریزی توسعه استاد گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~gheslami
gheslamiut.ac.ir

عفت السادات افضل طوسی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا، تهران آیران

art.alzahra.ac.ir/Index.aspx?code=1025&lang
afzaltousialzahra.ac.ir

پریسا شادقزوینی

فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

staff.alzahra.ac.ir/shad
shadalzahra.ac.ir

زهرا حسین آبادی

پژوهش هنر دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/zhosseinabadi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hosseinabadiarts.usb.ac.ir

سید سعید سیداحمدی زاویه

علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشیار گروه پژوهش هنر،دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/zavieh/fa#employment-data
szaviehart.ac.ir

روح الله شیرازی

باستان شناسی دانشیار گروه باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/rshiraz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
rouhollah.shirazilihu.usb.ac.ir

محمد کاظم حسن وند

دکتری آفرینش های هنری دانشیار گروه نقاشی دانشگاه هنر تهران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mkh
mkhmodares.ac.ir

مدیر داخلی

مرضیه قاسمی

تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/marghasemi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
mghasemi1505arts.usb.ac.ir
0000-0002-8439-5016

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه ثواب

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

f.savabgmail.com

صفحه آرا

مجتبی زمانیان

گروه علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

mojtabazamani12yahoo.com

ویراستار انگلیسی

اکرم نیرنیا

زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان تهران

a.nayerniagmail.com
09122946441

کارشناس نشریه

لیلا سرگزی

مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

l.sargazigmail.com