شماره جاری: دوره 3، شماره 3، مرداد 1391، صفحه 1-117 

بررسی تزیینات فلزکاری مذهبی عصرصفویه

صفحه 23-41

اصغر جوانی؛ مهدی مطیع؛ حبیب الله کاظم نژادی


زیبایی‌شناسی اسلامی در طرح فرش یلمه

صفحه 91-104

ربابه تقی‌زاده بروجنی؛ عبدالسلیم قره بائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی