اهداف و چشم انداز

هدف نشریه مطالعات هنرهای تجسمی:

  • کسترش ارتباطات علمی
  • هدفمندسازی پژوهش ها
  • توسعه و ترویج دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران و اندیشمندان
  • عمومی سازی علمی
  • انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی درزمینه هنرهای تجسمی
  • ارتقای سطح دانش بهره برداران