اهداف و چشم انداز

هدف نشریه مطالعات هنرهای تجسمی انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی درزمینه هنرهای تجسمی است.