فرایند پذیرش مقالات

 

1- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف یک هفته) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید). به مقالاتی که مطابق شیوه نامه مجله تدوین نشده اند، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

2- در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

3- پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد که مطابق با رشته و گرایش های تحصیلی بر مبنای مقالات رسیده به دفتر مجله توسط سردبیر و مدیر مسئول انتخاب می شوند.