درباره نشریه

دو فصلنامه علمی - تخصصی مطالعات هنرهای تجسمی با رویکرد علمی - پژوهشی بر اساس مجوز شماره88/7118 مورخ 1388/9/8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه  هنرهای تجسمی(نقاشی، مجسمه سازی، فرش، صنایع دستی و ...)چاپ و نشر می گردد.مقالات، محصول علمی پژوهشگران، محققان و استادان گرامی می باشد و هدف توسعه و ترویج دستاوردهای علمی - پژوهشی پژوهشگران در کشور و تبادل تجربیات علمی می باشد.